';

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”. informujemy, że

Administratorem Państwa danych osobowych jest LLP Spółka z o.o., Bartosz Lelito, Jakub Lelito, ul. Krańcowa 2a, 66-100 Sulechów, zwana dalej „spółką”. 

Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych spółka przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo lub zostały pozyskane od Państwa bezpośrednio, także w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez spółkę można się z nami skontaktować za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji

a) Telefon: 665 066 256

b) w formie elektronicznej na adres: topmed.sulechow@gmail.com

c) w formie pisemnej na adres: LLP Spółka z o.o., ul. Krańcowa 2a, 66-100 Sulechów

2. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji  na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takich jak zbieranie danych, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przekazywanie, adaptowanie lub modyfikacja, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art.4 pkt. 2 RODO)

3.Przetwarzanie danych przez podmiot prowadzący przychodnie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych tzn. obowiązku realizacji podstawowych zadań przychodni w tym działalności leczniczej

4.Gromadzone dane mogą zawierać następujące kategorie informacji

  • Pana/Pani imię i nazwisko
  • Dane kontaktowe: w tym adres korespondencyjny, adres miejsca pracy, numer telefonu, adres email
  • Dane indentyfikacyjne: numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, numer PWZ

5.Państwa dane będą ujawniane wyłącznie upoważnionym do przetwarzania podmiotom obsługującym administratora oraz służbom kontrolnym

6.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są: Ustawa z dn. 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011r. poz.654),  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938), Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz.1318.), Ustawa z dn 6.09.2011r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 poz.2211 z późń. Zm.), ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1000), Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

7.Posiadają Państwo Prawo do:

  • Żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzana
  • Przenoszenia danych
  • Wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych pozyskanych przez Administratora na podstawie Państwa zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8.Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

9.Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres wymagany przepisami prawa

10.Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celu jakim jest świadczenie usług przez przychodnie na rzecz pacjenta.

Skip to content